fbpx

Obchodné podmienky

Provozovateľ internetového portálu

MarketLink Int. s.r.o.
Dlouhé díly 380,
76302 Zlín Louky,
Česká Republika
IČO  08361029
DIČ  CZ08361029

Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavretá momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom upozornený pred vlastným uskutočnením objednávky a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

Prodávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar už nie je vyrábaný alebo nedodávaný, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že sa táto situácia vyskytne, prodávajúci okamžite kontaktuje kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku je možné zrušiť pred jej expedíciou. Ak objednávka nebude zrušená v čase pred expedíciou a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojených s expedíciou tovaru.

O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom. V detailu každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná doručovacia lehota tovaru, ktorý nebol na sklade. U každej položky je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Ak tovar nie je na sklade, alebo na sklade dodávateľa, budeme Vás neodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Storno objednávky

Ak sa rozhodnete stornovať objednávku do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom alebo uskutočniť telefonicky. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

Platobné podmienky

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred uskutočnením objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami.

Cenu zbožia a prípadné náklady spojené s dodaním zbožia podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

  • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho účet: 290667005/0300 CZK MarketLink Int. s.r.o. Dlouhé díly 380; 76302 Zlín Louky

V prípadoch platby v hotovosti alebo na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru kupujúcim. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 2 dní od podania objednávky.

V prípade bezhotovostného platenia je kupujúci povinný uhradiť kupnú cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby, ktorým je číslo objednávky. V prípade bezhotovostného platenia je záväzok kupujúceho uhradiť kupnú cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na vecí prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

Preprava a dodanie tovaru

Je-li predávajúci podľa kupnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri doručení. Nesplní-li kupujúci túto povinnosť, je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.

V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto neprodlenne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia poškodenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru splnila všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadne poškodenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

Záruka

V balíku vždy nájdete dane doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaili tovaru. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovami päť) dní ako náhradu za čas prepravy.

Rozpor s kupní zmluvou – všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v súlade s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou vecí, alebo jej opravou; nie je-li taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny vecí alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím vecí o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas šiestich mesiacov od dňa prevzatia vecí, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe vecí alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

Odstúpenie od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená prostredníctvom prostriedkov na diaľku (v internetovom obchode), spotrebiteľ má v súlade s § 53 odst. 7 občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť aj v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14-dňovej lehoty. V špeciálnych prípadoch môže byť s ohľadom na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, avšak nie dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Tento zákon sa však nedá chápať ako možnosť bezplatného požičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medzidobe bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený len čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia len takto zníženú kúpnu cenu.

Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujícího za účelem plnění smlouvy, včetně zasílání obchodních sdělení a nabídek. Kupující souhlasí s tím, že prodávající bude zpracovávat jeho osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Kupující má právo na přístup k svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje zákazníka sú uchovávané spoločnosťou predávajúcim v súlade s platnými zákonmi Českej republiky a sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Pri predaji v internetovom obchode sú spoločnosťou predávajúcim zhromažďované kontaktné údaje zákazníka na účely efektívnej komunikácie pri nákupe a doručení tovaru a ďalej na marketingové účely spoločnosti predávajúceho, ako sú marketingové a obchodné správy. Zákazník súhlasí s tým, že tieto informácie môžu byť použité na tieto účely. Tieto informácie nebudú poskytnuté tretím stranám s výnimkou dopravcu tovaru.